Công ty Cổ phần thiết bị và Công nghiệp HQC

http://tayruaxanh.vn


ISO 14001

ISO 14001

Werner & Mertz đã được chứng nhận ISO 14001 tại các cơ sở sản xuất của mình trong nhiều năm. ISO 14001 là Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) có giá trị quốc tế dựa trên luật tư. Ở các quốc gia bên ngoài Châu Âu (ví dụ: Nhật Bản), chứng chỉ này chứng minh việc chúng tôi sử dụng hệ thống quản lý cũng được công nhận ở đó. 

ISO 14001 dựa trên Quy trình cải tiến liên tục (CIP) để đạt được các mục tiêu môi trường đã xác định. Quy trình này, mà Werner & Mertz định nghĩa là "cải thiện điều tốt và phát triển nó hơn nữa", bao gồm quy trình gồm bốn bước theo tiêu chuẩn ISO được gọi là "Plan-Do-Check-Act".