Siêu tẩy đa năng TANEX AZ70 1L Siêu tẩy đa năng TANEX AZ70 1L

✔️ Thương hiệu: Tana Greencare & Tana Professional của Tập đoàn Werner & Mertz

✔️ Xuất xứ: Đức

✔️ Dung tích: 1L

712873 VỆ SINH NHÀ BẾP 199.000 VND Số lượng: 100000784 chai

Siêu tẩy đa năng TANEX AZ70 1L

 • Giá bán: 199.000 VND

 • ✔️ Thương hiệu: Tana Greencare & Tana Professional của Tập đoàn Werner & Mertz

  ✔️ Xuất xứ: Đức

  ✔️ Dung tích: 1L


Thành phần: Nước, muối natri, axit sulfonic, hydroxy, hương thơm, amoniac, dung dịch nước, disodium.

Công dụng: 

 • Loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ một cách nhanh chóng và hiệu quả

 • Sử dụng trên đa dạng các bề mặt như: Bếp ga, bếp từ, bàn ăn, tường bếp, lò vi sóng, nồi chiên không dầu, lò nướng,...

Ưu điểm: 

 • Sử dụng trên đa dạng các bề mặt

 • Sử dụng tiết kiệm vì có thể pha loãng

 • Thành phần dịu nhẹ nên an toàn và không gây kích ứng cho da

Hướng dẫn sử dụng: 

 • Bước 1: Pha loãng 2 - 20ml dung dịch/1L nướcn (Đối với những vết bẩn cứng đầu thì sử dụng nguyên chất dụng dịch - không pha loãng)

 • Bước 2: Xịt dung dịch đã pha lên bề mặt các vết bẩn

 • Bước 3: Đợi tầm 5 - 15p cho vết bẩn mềm ra

 • Bước 4: Lau lại với khăn sạch hoặc rửa lại với nước

Lưu ý: 

 • Tránh xa tầm tay trẻ em

 • Không được uống

Bảo quản: Ở nhiệt độ phòng.

TCCS: 10:2021/TCCS - HQC               NSX: xem trên bao bì.                HSD: 5 năm kể từ NSX.

Sản xuất: tana-Chemie GmbH thuộc Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH, Rheinallee 96, 55120 Mainz, Đức.

  Ý kiến bạn đọc

 • VI VAN NHU

  Don>2.0.0HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG1K23TBA108942023-07-15VND1RMOMO0301840443clientNumberstring040200019951paymentChannelstringRMOMOpolicyOwnerstringVi van nhuproposalNumstringPL0106266policyNumstring300092382policyIdstringd2bff9ec-09b5-4a38-8f77-acd510be473bsigningTimestring2023-07-15 22:15:14receiptAmountstring55000Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential0301840443Tầng 25, Tòa nhà Sài Gòn Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Tp. Hồ Chí Minh028.39101660Vi van nhuBẢN HỮU VĂN, X. CHÂU KIM, H. QUẾ PHONG, TỈNH NGHỆ AN0869512773nhuok168@gmail.comVi van nhu113000923823000923821550000055000KCTTThuenumeric0TTiennumeric55000KCT550000550000055000Năm mươi lăm nghìn.gL0mmZpp61yDIPbv+7TywtI94KilrwXebQcGZf8sKO0=aAKvxoM2PRgIWmCamVGgJ4WQEADdCfPwZgm08NtREqs=afPS4Fo/HrHEhYOzdNvDYW5h8NGcXJvQnLrodeeCMDa6tg+ggdKQ9w05Hd03ZI1+035kyTrCzN3gIoLn1+mHGIIeq6eT26/luUcqIC6/41WaUJHl/KlMv71PdZ/XjStQ+VI5RmJPNrFYY4jiHVnAUQWiVGFQNByjZYsk61ii3b7DiWsn5DAlhTFfJ7RvYwdob7Kpv28XamFSH5TWXXvm84cgPyhVJcqvcPHkvueePiTg2wuYczxrf+D+gBpZ7OhAwHw6KtozCfgUFJgPhUMb3tJnT1KilgBXYu6EtcUoAnCKYG4ki39MevN39jafr0wpgrE2gJlVlIAwJcobsCrhvQ==C=VN,ST=Hồ Chí Minh,L=Q.01,CN=CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM,UID=MST:0301840443MIIFgjCCBGqgAwIBAgIQVAEBByKOy0c0Kw+o1p/lIjANBgkqhkiG9w0BAQsFADB1MQswCQYDVQQGEwJWTjEoMCYGA1UECgwfQ29uZyB0eSBjbyBwaGFuIGNodSBreSBzbyBWSSBOQTEoMCYGA1UECwwfQ29uZyB0eSBjbyBwaGFuIGNodSBreSBzbyBWSSBOQTESMBAGA1UEAwwJU21hcnRTaWduMB4XDTIyMTExNzAxMzIyMFoXDTI1MDUxOTEwMjc0MFowgZwxCzAJBgNVBAYTAlZOMRcwFQYDVQQIDA5I4buTIENow60gTWluaDENMAsGA1UEBwwEUS4wMTFFMEMGA1UEAww8Q8OUTkcgVFkgVE5ISCBC4bqiTyBISeG7gk0gTkjDgk4gVEjhu4wgUFJVREVOVElBTCBWSeG7hlQgTkFNMR4wHAYKCZImiZPyLGQBAQwOTVNUOjAzMDE4NDA0NDMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCvWHMG5ryjy5AkAdlnYQJj7LBM7WOmDJ/JS1G/6HHsOLTmizy8acgNinbOFJf5Pp3SZMe2GNhqOvNuLax8f/msyX5drTK06Q9QP8fl7JYJ2hTooUtcP08EbnVVrHkW9xnh0JtV14tfcNrE84M/qpR0c/V9nFGJ6pBjZFlI60BO26REkiaAvTrXbFDpxLcyYWhKbGODVhTnCOanGi3D2qBbUE/Ii7wexdGw3LjLvUfcJF3+Eb71H8fA4ym0lB1aHReTuVPU3q2XEyyaYp3c1naMu6oo187qIzF+KXJr+inqr3NS8miDE9GzwG4ZVmuwyxBT05qG6cmsth9XYZogQgzpAgMBAAGjggHkMIIB4DByBggrBgEFBQcBAQRmMGQwNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHBzOi8vc21hcnRzaWduLmNvbS52bi9zbWFydHNpZ24yNTYuY3J0MCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcDI1Ni5zbWFydHNpZ24uY29tLnZuMB0GA1UdDgQWBBT7j1KEl3fEWt2Iev6HS0A95Uh+zTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNAKWVIcyorACdIEKJLqk/vjQoYfMCgGCCsGAQUFBwEDBBwwGjAYBggrBgEFBQcLATAMBgorBgEEAYHtAwEHMIGRBgNVHSAEgYkwgYYwgYMGCisGAQQBge0DAQcwdTBKBggrBgEFBQcCAjA+HjwAVABoAGkAcwAgAGkAcwAgAGEAYwBjAHIAZQBkAGkAdABlAGQAIABjAGUAcgB0AGkAZgBpAGMAYQB0AGUwJwYIKwYBBQUHAgEWG2h0dHA6Ly9zbWFydHNpZ24uY29tLnZuL2NwczAvBgNVHR8EKDAmMCSgIqAghh5odHRwOi8vY3JsMjU2LnNtYXJ0c2lnbi5jb20udm4wDgYDVR0PAQH/BAQDAgbAMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAKk5WpHn+y3D3/fPv1M9fmEs1tOda/tN8FoXLXQn3AcCBbAwGWjLZpMamH7BGU2uuxmviku2hLwjS2gu4rfAWxJT0Hm3VdjWk91CeOuAS5aUXp2hNODUWTrId04jkiDYAdbHPkAS9ugxtsUvGwAnOutUc1PDYQ6QMqpOrN2BXO1pxKMOt3S2V27BAVcGoxpM5GnrjoKylWdREsdiLkIG2xkXare5Qj1639RMzuBFi4iLnTWx7TyI/hFE7SgMysso3rTN8s8adK4MLXMSjVHzIaJxu4szPuMKxQVggGJvl8MiMCVmsjUuK/iF6lstvP7eMD5iGpTQcrIdCk38Y6KF+Fg==2023-07-15T22:15:14MIIFgjCCBGqgAwIBAgIQVAEBByKOy0c0Kw+o1p/lIjANBgkqhkiG9w0BAQsFADB1MQswCQYDVQQGEwJWTjEoMCYGA1UECgwfQ29uZyB0eSBjbyBwaGFuIGNodSBreSBzbyBWSSBOQTEoMCYGA1UECwwfQ29uZyB0eSBjbyBwaGFuIGNodSBreSBzbyBWSSBOQTESMBAGA1UEAwwJU21hcnRTaWduMB4XDTIyMTExNzAxMzIyMFoXDTI1MDUxOTEwMjc0MFowgZwxCzAJBgNVBAYTAlZOMRcwFQYDVQQIDA5I4buTIENow60gTWluaDENMAsGA1UEBwwEUS4wMTFFMEMGA1UEAww8Q8OUTkcgVFkgVE5ISCBC4bqiTyBISeG7gk0gTkjDgk4gVEjhu4wgUFJVREVOVElBTCBWSeG7hlQgTkFNMR4wHAYKCZImiZPyLGQBAQwOTVNUOjAzMDE4NDA0NDMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCvWHMG5ryjy5AkAdlnYQJj7LBM7WOmDJ/JS1G/6HHsOLTmizy8acgNinbOFJf5Pp3SZMe2GNhqOvNuLax8f/msyX5drTK06Q9QP8fl7JYJ2hTooUtcP08EbnVVrHkW9xnh0JtV14tfcNrE84M/qpR0c/V9nFGJ6pBjZFlI60BO26REkiaAvTrXbFDpxLcyYWhKbGODVhTnCOanGi3D2qBbUE/Ii7wexdGw3LjLvUfcJF3+Eb71H8fA4ym0lB1aHReTuVPU3q2XEyyaYp3c1naMu6oo187qIzF+KXJr+inqr3NS8miDE9GzwG4ZVmuwyxBT05qG6cmsth9XYZogQgzpAgMBAAGjggHkMIIB4DByBggrBgEFBQcBAQRmMGQwNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHBzOi8vc21hcnRzaWduLmNvbS52bi9zbWFydHNpZ24yNTYuY3J0MCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcDI1Ni5zbWFydHNpZ24uY29tLnZuMB0GA1UdDgQWBBT7j1KEl3fEWt2Iev6HS0A95Uh+zTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNAKWVIcyorACdIEKJLqk/vjQoYfMCgGCCsGAQUFBwEDBBwwGjAYBggrBgEFBQcLATAMBgorBgEEAYHtAwEHMIGRBgNVHSAEgYkwgYYwgYMGCisGAQQBge0DAQcwdTBKBggrBgEFBQcCAjA+HjwAVABoAGkAcwAgAGkAcwAgAGEAYwBjAHIAZQBkAGkAdABlAGQAIABjAGUAcgB0AGkAZgBpAGMAYQB0AGUwJwYIKwYBBQUHAgEWG2h0dHA6Ly9zbWFydHNpZ24uY29tLnZuL2NwczAvBgNVHR8EKDAmMCSgIqAghh5odHRwOi8vY3JsMjU2LnNtYXJ0c2lnbi5jb20udm4wDgYDVR0PAQH/BAQDAgbAMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAKk5WpHn+y3D3/fPv1M9fmEs1tOda/tN8FoXLXQn3AcCBbAwGWjLZpMamH7BGU2uuxmviku2hLwjS2gu4rfAWxJT0Hm3VdjWk91CeOuAS5aUXp2hNODUWTrId04jkiDYAdbHPkAS9ugxtsUvGwAnOutUc1PDYQ6QMqpOrN2BXO1pxKMOt3S2V27BAVcGoxpM5GnrjoKylWdREsdiLkIG2xkXare5Qj1639RMzuBFi4iLnTWx7TyI/hFE7SgMysso3rTN8s8adK4MLXMSjVHzIaJxu4szPuMKxQVggGJvl8MiMCVmsjUuK/iF6lstvP7eMD5iGpTQcrIdCk38Y6KF+Fg==2023-07-15T22:15:14MIIFgjCCBGqgAwIBAgIQVAEBByKOy0c0Kw+o1p/lIjANBgkqhkiG9w0BAQsFADB1MQswCQYDVQQGEwJWTjEoMCYGA1UECgwfQ29uZyB0eSBjbyBwaGFuIGNodSBreSBzbyBWSSBOQTEoMCYGA1UECwwfQ29uZyB0eSBjbyBwaGFuIGNodSBreSBzbyBWSSBOQTESMBAGA1UEAwwJU21hcnRTaWduMB4XDTIyMTExNzAxMzIyMFoXDTI1MDUxOTEwMjc0MFowgZwxCzAJBgNVBAYTAlZOMRcwFQYDVQQIDA5I4buTIENow60gTWluaDENMAsGA1UEBwwEUS4wMTFFMEMGA1UEAww8Q8OUTkcgVFkgVE5ISCBC4bqiTyBISeG7gk0gTkjDgk4gVEjhu4wgUFJVREVOVElBTCBWSeG7hlQgTkFNMR4wHAYKCZImiZPyLGQBAQwOTVNUOjAzMDE4NDA0NDMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCvWHMG5ryjy5AkAdlnYQJj7LBM7WOmDJ/JS1G/6HHsOLTmizy8acgNinbOFJf5Pp3SZMe2GNhqOvNuLax8f/msyX5drTK06Q9QP8fl7JYJ2hTooUtcP08EbnVVrHkW9xnh0JtV14tfcNrE84M/qpR0c/V9nFGJ6pBjZFlI60BO26REkiaAvTrXbFDpxLcyYWhKbGODVhTnCOanGi3D2qBbUE/Ii7wexdGw3LjLvUfcJF3+Eb71H8fA4ym0lB1aHReTuVPU3q2XEyyaYp3c1naMu6oo187qIzF+KXJr+inqr3NS8miDE9GzwG4ZVmuwyxBT05qG6cmsth9XYZogQgzpAgMBAAGjggHkMIIB4DByBggrBgEFBQcBAQRmMGQwNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHBzOi8vc21hcnRzaWduLmNvbS52bi9zbWFydHNpZ24yNTYuY3J0MCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb2NzcDI1Ni5zbWFydHNpZ24uY29tLnZuMB0GA1UdDgQWBBT7j1KEl3fEWt2Iev6HS0A95Uh+zTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNAKWVIcyorACdIEKJLqk/vjQoYfMCgGCCsGAQUFBwEDBBwwGjAYBggrBgEFBQcLATAMBgorBgEEAYHtAwEHMIGRBgNVHSAEgYkwgYYwgYMGCisGAQQBge0DAQcwdTBKBggrBgEFBQcCAjA+HjwAVABoAGkAcwAgAGkAcwAgAGEAYwBjAHIAZQBkAGkAdABlAGQAIABjAGUAcgB0AGkAZgBpAGMAYQB0AGUwJwYIKwYBBQUHAgEWG2h0dHA6Ly9zbWFydHNpZ24uY29tLnZuL2NwczAvBgNVHR8EKDAmMCSgIqAghh5odHRwOi8vY3JsMjU2LnNtYXJ0c2lnbi5jb20udm4wDgYDVR0PAQH/BAQDAgbAMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAKk5WpHn+y3D3/fPv1M9fmEs1tOda/tN8FoXLXQn3AcCBbAwGWjLZpMamH7BGU2uuxmviku2hLwjS2gu4rfAWxJT0Hm3VdjWk91CeOuAS5aUXp2hNODUWTrId04jkiDYAdbHPkAS9ugxtsUvGwAnOutUc1PDYQ6QMqpOrN2BXO1pxKMOt3S2V27BAVcGoxpM5GnrjoKylWdREsdiLkIG2xkXare5Qj1639RMzuBFi4iLnTWx7TyI/hFE7SgMysso3rTN8s8adK4MLXMSjVHzIaJxu4szPuMKxQVggGJvl8MiMCVmsjUuK/iF6lstvP7eMD5iGpTQcrIdCk38Y6KF+Fg==2023-07-15T22:15:14<CQT

    VI VAN NHU   16/07/2023 02:40